Natur

Vi mennesker distanserer oss mer og mer fra vår natur, vi bygger den stadig mer ned. Artsmangfold og klima presses kontinuerlig av våre handlinger.

Om natur

Natur defineres gjerne som det som ikke er menneskeskapt, og man bruker da betegnelsen om det motsatte av kultur. Samtidig påvirkes handlingsrommet for menneskelig livsutfoldelse av endringer i naturen, for naturen selv har aldri stoppet å endre seg gjennom de fem milliarder år vår klode har eksistert.

Det nye er at menneskeheten gjennom de siste hundre år har evnet å påvirke helt grunnleggende elementer i naturens gang, ikke bare gjennom kultivering. Klimaendringene er ingen sak man skal ta lett på, og heldigvis forstår de fleste at vi må ta grep for å bremse og aller helst snu utviklingen. Nå finner du temmelig lite klimastoff her på Sandalsand. Av den grunn brukes begrepet natur som overskrift.

Natur er så mangt. Du finner også naturopplevelser i artiklene om Bilturer. Svært mye naturrelatert stoff ligger dessuten i artiklene om Fotturer.

Denne siden er i likhet med andre oppslag under Opplevelser, en samlekategori. Artiklene omhandler naturfenomener (slik som Saltstraumen), og våre grep for å pleie og hegne om naturens mangfold (slik som Botanisk Hage). Enkelte av artiklene passer ikke noe annet sted, og det forklarer i sum denne kategorien. 

Er du nysgjerrig på tall og slikt? Kjenner du til nettsiden Miljøstatus? Sjekk opp den.

Illustrasjonsbildet med aks av bygg er tatt i Hå kommune i Rogaland.

Mennesket er en del av naturen og har ansvar for å forvalte den på en forsvarlig måte. Gjennom opplæringen skal elevene få kunnskap om og utvikle respekt for naturen. De skal få oppleve naturen og se den som en kilde til nytte, glede, helse og læring. Elevene skal utvikle bevissthet om hvordan menneskets levesett påvirker naturen og klimaet, og dermed også våre samfunn. Skolen skal bidra til at elevene utvikler vilje til å ta vare på miljøet. (Utdrag av Verdigrunnlaget for den norske grunnskolen)

Artikler om natur

Saltstraumen

Saltstraumen

Utenfor Bodø finner vi verdens sterkeste tidevannsstrøm. Enorme vannmengder presses fire ganger i døgnet gjennom et 150 meter smalt sund, i...

Kunst er det motsatte af natur. Et kunstværk kommer blot fra menneskets indre. – Kunst er billedets form tilblivet gjennem menneskets nerver – hjerte – hjerne – øie. – Kunst er menneskets trang til krystalisation. Naturen er det evig store rike hvorfra kunsten tar sin næring. Naturen er ikke alene det for øiet synlige – den er osså sjælens indre billeder – billeder paa øiets bakside. (Edvard Munch)

Gårdstun

Krig

Kultur

Kunst

Museer

Natur

u

Quiz

Reiseliv

Religion